Výbor je výkonným orgánem SBČ, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výbor má kromě předsedy, voleného valnou hromadou, 11 členů a nejméně 2 náhradníky, kteří jsou rovněž voleni valnou hromadou. Výbor řídí činnost SBČ mezi valnými hromadami. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, výbor se schází podle potřeby, nejméně jednou za čtvrt roku. Předseda je povinen svolat výbor nejpozději do týdne, požádá-li o to alespoň třetina členů výboru.

Výbor SBČ na rok 2020 - 2021 

Předseda

 • JUDr. Pavel  V e s p a l e c

Místopředseda

 • Prof. PhDr. Petr M a r e š, CSc.

Jednatel

 • Elena B o u č k o v á

Pokladník

 • Anna  K u b í č k o v á

Členové výboru

 • Elena B o u č k o v á 
 • Kateřina D o s t á l o v á  
 • Ing. Helena  H o l u b á ř o v á    
 • Eva  H y l m a r o v á      
 • PhDr.  Nina K r á s e n s k á    
 • Tomáš  K u b í č e k 
 • Prof. PhDr.  Petr M a r e š, CSc.  
 • Mgr.  Alena P ě k n á  
 • PhDr. Jiří P e š i č k a 
 • Mgr.  Hasan Z a h i r o v i c', Ph.D.

Náhradníci

 • PhDr. Jana J í l k o v á
 • PhDr. Eliška  K u n s t o v á
 • Markéta  M u s i l o v á
 • Mgr.  Olga  R o h e l o v á

Revizní komise

 • Jitka B a r á č k o v á
 • Jana B o u ř i l o v á
 • Jarmila J a n d í k o v á