Článek I - Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Společnost bratří Čapků, spolek, (dále jen zkráceně: "SBČ")
 2. Sídlo: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 98/1, 115 72 Praha 1
 3. IČ: 004 43 441

Článek II - Právní postavení Společnosti bratří Čapků

 1. SBČ je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, sdružujícím členy na základě společného zájmu o život a dílo Josefa a Karla Čapka.
 2. SBČ je právnickou osobou, ve své činnosti se řídí právním řádem České republiky a těmito stanovami.

Článek III - Cíl činnosti Společnosti bratří Čapků

 1. Cílem SBČ je
  1. sdružovat a získávat přátele a ctitele tvorby Karla Čapka a Josefa Čapka a jejich generačních druhů,
  2. šířit, rozmnožovat a prohlubovat znalosti o jejich životě a díle,
  3. podporovat výzkum a studium literárních i výtvarných badatelů, kteří se zabývají životem a dílem některého z obou umělců nebo osobnostmi či věcmi vztahujícími se k jejich životu a dílu,
  4. udržovat živou památku obou bratří a přispívat k tomu, aby se ve společnosti trvale uplatňoval jejich duchovní vliv a filozofický, mravní a sociální odkaz.
 2. Za tímto účelem SBČ hodlá
  1. sledovat, zaznamenávat a uchovávat práce vztahující se k cílům SBČ, sbírat a třídit příslušný bibliografický i výstřižkový materiál,
  2. vydávat nebo spolupracovat na vydávání časopisů, sborníků, ročenek, soukromých tisků, letáků a jiných periodických i neperiodických publikací,
  3. využívat elektronických médií k propagaci života a díla bratří Čapků i aktivit SBČ,
  4. založit a vést archiv rukopisů, korespondence, listin a písemných památek buď v originálech, nebo fotokopiích,
  5. pořádat přednášky a diskuse, veřejné schůze, vzpomínkové pořady a oslavy, výstavy, exkurze a výpravy do míst významných z hlediska života a díla obou umělců,
  6. podporovat peněžními příspěvky, nadacemi, fondy, sbírkami aj. aktivity spojené s propagací bratří Čapků,
  7. iniciovat postavení a údržbu soch a pomníků, pamětních desek a podobných objektů,
  8. zřizovat uvnitř SBČ komise ke splnění dílčích úkolů v rámci programu SBČ,
  9. spolupracovat s institucemi, jejichž činnost koresponduje s cíli SBČ.

Článek IV - Členství, jeho vznik a zánik

 1. Společnost bratří Čapků má členy individuální, institucionální, zahraniční a čestné. Členství v SBČ je dobrovolné a váže se pouze na osobu člena, tj. nepřechází na jeho právní nástupce.
  1. Individuálním členem se mohou stát fyzické osoby, které jsou občany České republiky a které souhlasí se stanovami a cíli SBČ, chtějí pracovat v jejich intencích a platí příspěvek stanovený valnou hromadou SBČ.
  2. Institucionálním členem se mohou stát právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli SBČ, chtějí pracovat v jejich intencích a platí příspěvek stanovený valnou hromadou SBČ. Právnické osoby vykonávají členská práva prostřednictvím zmocněných zástupců. Každou právnickou osobu zastupuje jeden zástupce.
  3. Zahraničním členem se může stát cizí státní občan, který souhlasí se stanovami a cíli SBČ a platí příspěvek stanovený výborem SBČ.
  4. Čestnými členy může valná hromada na návrh výboru zvolit fyzické a právnické osoby, které si získaly zvláštní zásluhy o uskutečnění cílů SBČ. Čestní členové neplatí příspěvky.
 2. O přijetí za člena SBČ rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor SBČ.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Dokladem členství je členský průkaz, který vydává výbor SBČ po zaplacení členského příspěvku.
 5. Zánik členství:
  1. vystoupením člena na základě písemného oznámení výboru SBČ,
  2. úmrtím individuálního člena,
  3. zrušením právnické osoby,
  4. zrušením členství na základě rozhodnutí výboru SBČ, což se může stát i pro neplacení příspěvků. Proti vyloučení se lze odvolat k valné hromadě.
  5. čestné členství zaniká usnesením valné hromady na návrh výboru,
  6. zánikem SBČ.

Článek V - Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
  1. být informován o činnosti SBČ prostřednictvím písemných i elektronických materiálů vydávaných SBČ a účastnit se všech akcí, které SBČ pořádá,
  2. účastnit se valných hromad, předkládat návrhy, diskutovat a hlasovat na valných hromadách,
  3. volit do výboru SBČ,
  4. obracet se na orgány SBČ s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  5. individuální člen má právo být volen od 18 let svého věku do výboru SBČ.
 2. Člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy SBČ,
  2. aktivně se podílet na plnění cílů SBČ,
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech SBČ,
  4. řídit se usneseními orgánů SBČ,
  5. platit v termínech a výši stanovené valnou hromadou členské příspěvky.

Článek VI - Orgány Společnosti bratří Čapků

Orgány SBČ jsou:

 1. valná hromada – nejvyšší orgán spolku
 2. předseda – statutární orgán spolku
 3. výbor
 4. předsednictvo
 5. revizní komise

Článek VII - Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SBČ.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové SBČ, včetně zmocněných zástupců institucionálních členů.
 3. Valnou hromadu svolává předseda nebo jeho zástupce podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá písemně aspoň jedna třetina členů, a uvede zároveň předmět jednání.
 4. Valná hromada musí být svolána pozvánkami zaslanými členům nebo oznámením v tiscích SBČ nejméně 14 dní předem, součástí pozvánky musí být program. Je-li svolána na žádost členů, musí se tak stát do 14 dnů po předložení písemné žádosti o svolání.
 5. Valná hromada zejména:
  1. schvaluje a mění stanovy SBČ,
  2. schvaluje zprávy výboru o činnosti SBČ za příslušné období, roční uzávěrku hospodaření na základě zprávy revizní komise, úkoly SBČ, rozpočet na příští rok, rozhoduje o absolutoriu výboru za uplynulé období,
  3. volí každý rok předsedu, 11 členů výboru, jejich náhradníky o počtu nejméně dvou osob a 3 členy revizní komise,
  4. stanovuje výši příspěvků členů SBČ,
  5. usnáší se o návrzích výboru a členů,
  6. volí a vylučuje čestné členy,
  7. rozhoduje o stížnostech členů, kteří byli ze SBČ vyloučeni,
  8. usnáší se o zrušení SBČ a o použití jmění zrušené SBČ, bylo-li zrušení oznámeno předem jako jediná náplň jednacího programu valné hromady.
  9. rozhoduje o založení, zrušení či přeměně pobočného spolku.
 6. Valnou hromadu řídí předseda SBČ nebo jeho zástupce, případně pověřený člen výboru.
 7. Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna nejméně čtvrtina všech členů. Nesejde-li se tento počet v ustanovenou dobu, koná se valná hromada o půl hodiny později a může se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Volby se konají zpravidla aklamací, a to nadpoloviční většinou na valné hromadě přítomných členů. Kdyby se nedosáhlo nadpoloviční většiny, provede se užší volba mezi těmi, kdo měli nejvíce hlasů. K usnesení o změně stanov a o zrušení SBČ i použití jmění zrušené SBČ je třeba dvoutřetinové většiny přítomných. Mimo tyto případy se valná hromada usnáší prostou většinou hlasů.

Článek VIII - Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem SBČ, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Výbor má kromě předsedy, voleného valnou hromadou, 11členů a nejméně 2 náhradníky, kteří jsou rovněž voleni valnou hromadou.
 3. Výbor řídí činnost SBČ mezi valnými hromadami.
 4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, výbor se schází podle potřeby, nejméně jednou za čtvrt roku. Předseda je povinen svolat výbor nejpozději do týdne, požádá-li o to alespoň třetina členů výboru.
 5. Zasedání výboru se mohou zúčastnit také členové pozvaní na schůzi. Pozvaní mají pouze hlas poradní. Do schůze výboru se zvou jak členové výboru, tak i náhradníci. Nedostaví-li se členové výboru v plném počtu, nastoupí náhradníci, kteří se zúčastní porady i hlasování.
 6. Výbor zejména:
  1. volí na ustavující schůzi ze svých členů místopředsedu výboru, jednatele a hospodáře. Podle potřeby může výbor zvolit k výkonu další funkce jiného svého člena a vymezit jeho pravomoci,
  2. koordinuje činnost SBČ,
  3. řídí věci SBČ, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě,
  4. svolává valnou hromadu,
  5. zpracovává podklady pro rozhodování valné hromady,
  6. přijímá a vylučuje členy SBČ,
  7. může k zajištění činnosti SBČ zřizovat komise a jmenovat jejich předsedy z řad členů výboru,
  8. sleduje činnost komisí,
  9. spravuje movitý majetek SBČ.
 7. Předseda, a podle čl. IX také místopředseda a jednatel výboru jsou statutárními orgány a zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem.
 8. Výbor je schopný usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Usnesení se děje prostou většinou přítomných oprávněných k hlasování. Předsedající hlasuje pouze tehdy, dojde-li k rovnosti hlasů, takže svým hlasem rozhoduje.

Článek IX - Členové výboru

 1. Předseda – statutární orgán spolku: Předseda, jako statutární orgán spolku stojí v čele SBČ a zastupuje ji navenek ve všech záležitostech, svolává a řídí valnou hromadu a schůze výboru, podpisuje spolkové listiny a pečuje o to, aby byla provedena usnesení valné hromady i výboru. Nemůže-li vykonávat svoji funkci, zastupuje jej místopředseda nebo pověřený člen výboru. Podepisování za spolek se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí předseda nebo jiný, jím pověřený statutární orgán, svůj vlastnoruční podpis. Ze své funkce je předseda odpovědný valné hromadě.
 2. Předsednictvo: Předseda, místopředseda, jednatel a hospodář tvoří předsednictvo SBČ. Předsednictvo obstarává administrativu SBČ a vyřizuje neodkladné věci s povinností dodatečného schválení výborem. Připravuje programy výborových schůzí a výboru podává zprávy o svých opatřeních. Schází se podle potřeby.
 3. Místopředseda: Místopředseda vykonává funkci předsedy, jestliže předseda rezignoval, je zaneprázdněn nebo zmocnil-li místopředsedu k zastupování. Nemůže-li ani místopředseda plnit svůj úkol, zastupuje předsedu jednatel nebo jiný pověřený člen výboru.
 4. Jednatel: Vede členskou agendu SBČ, vyřizuje korespondenci, připravuje valné hromady a návrhy pro ně.
 5. Hospodář: spravuje finance SBČ, vede záznamy o hospodaření dle platných právních předpisů, provádí platby odsouhlasené výborem, sestavuje rozpočet a předkládá ho valné hromadě ke schválení, v průběhu roku informuje výbor o stavu hospodaření SBČ.
 6. Náhradníci: Náhradníky povolává do výboru předseda nebo jeho zástupce natrvalo nebo načas, rezignuje-li některý člen výboru na svoji funkci či nemůže-li se z důležitých příčin zúčastnit schůzí. Náhradníci se potom stávají členy výboru s plnými právy a povinnostmi. Jinak se náhradníci účastní výborových schůzí, ale bez práva hlasovacího.

Článek X - Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem SBČ, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Revizní komise má 3 členy.
 3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením SBČ, upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou za rok.
 4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti s návrhem na udělení absolutoria výboru.

Článek XI - Odborné komise

 1. Výbor SBČ může zřizovat odborné komise a jmenovat jejich předsedy z řad členů.
 2. Jejich úkolem je:
  1. řešit jednotlivé speciální úkoly SBČ,
  2. podávat výboru zprávy o své činnosti a doporučení.
 3. Výdaje na činnost odborných komisí se hradí z pokladny SBČ, schválí-li je předem výbor SBČ.
 4. Komise jsou vnitřní orgány správy SBČ, nemají právní subjektivitu.
 5. Komise zaniká rozhodnutím výboru SBČ.
 6. Rozhodnutí výboru SBČ jsou pro odborné komise závazné.

Článek XII - Zásady hospodaření

 1. Společnost bratří Čapků hospodaří s movitým majetkem.
 2. Zdroji příjmů jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
  3. příjmy z činností při naplňování cílů SBČ,
  4. výnosy majetku,
  5. dotace a granty.
 3. Za hospodaření SBČ odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Článek XIII - Zánik Společnosti bratří Čapků

 1. SBČ zaniká:
  1. usnesením valné hromady svolané pouze k tomuto účelu. K platnosti usnesení je třeba přítomnosti dvou třetin všech členů a tří čtvrtin hlasů všech přítomných. Nedosáhne-li se přítomnosti dvou třetin všech členů, je svolána další valná hromada, jež rozhodne i za menšího počtu přítomných tříčtvrtinovou většinou.
  2. ztrátou členů v důsledku úmrtí, zániku a odhlášení členství,
  3. rozhodnutím soudu.
 2. Zaniká-li SBČ usnesením valné hromady, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. Majetek lze použít k literárním, vědeckým nebo všeobecně kulturním účelům blízkým cílům SBČ. Provedením likvidace pověří valná hromada stávající výbor SBČ. Stejný způsob majetkového vypořádání platí i v případě zániku SBČ ztrátou členské základny nebo rozhodnutím soudu.

Článek XIV - Závěrečná ustanovení

 1. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti a judikaturou ČR, obracet se na státní orgány s peticemi.
 2. Tyto Stanovy SBČ, které v úplném znění nahrazují předcházející stanovy občanského sdružení, nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou.
 3. Právní vztahy v těchto stanovách výslovně neupravené se řídí ustanoveními §§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

V Praze, dne 31. ledna 2015.